A+ A A-
streda, 30 november 2022 21:04

Kritériá prijatia

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM DO 1. ROČNÍKA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

EDU ID školy: 100005393

 

Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŠVVaŠ č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

SPŠ SE-GE SzKI po schválení v Pedagogickej rade, Rade školy a so súhlasom zriaďovateľa NSK otvára v školskom roku 2023/2024 päť tried riadneho denného štúdia a prijíma nasledujúce počty žiakov do prvého ročníka v študijných odboroch:

s vyučovacím jazykom slovenským:
 • 2675 M elektrotechnika (20 žiakov)
s vyučovacím jazykom maďarským:
 • 2381 M strojárstvo (28 žiakov)
 • 3917 M 02 technické a informatické služby v strojárstve (26 žiakov)
 • 2675 M elektrotechnika (55 žiakov)
   
Termíny prijímacích skúšok:

1. termín: 4. mája 2023 (štvrtok),
2. termín: 9. mája 2023 (utorok).

Forma prijímacej skúšky:

Prijímacie skúšky v triede s vyučovacím jazykom slovenským pozostávajú:

a) z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v trvaní 40 minút
b) z písomnej skúšky z matematiky v trvaní 40 minút

Prijímacie skúšky v triedach s vyučovacím jazykom maďarským pozostávajú:

a) z písomnej skúšky z maďarského jazyka a literatúry v trvaní 40 minút
b) z písomnej skúšky z matematiky v trvaní 40 minút
c) z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v trvaní 40 minút

Obsah a rozsah prijímacej skúšky:

Obsahom prijímacej skúšky bude učivo z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra v rozsahu učiva určeného Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike schváleným MŠVV a Š SR.

 1. Podmienky prijatia na štúdium:
 • splnenie kritérií prijímacieho konania
 • riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na našej škole do 20. marca 2023
 • získanie aspoň 30% z maximálneho dosiahnuteľného počtu bodov (bez bodov za súťaže)
 • úspešné ukončenie deviateho ročníka
 1. Kritériá prijatia na štúdium:

a) Bez vykonania prijímacej skúšky

Na štúdium budú prijatí bez vykonania prijímacej skúšky tí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka  základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť aspoň 80 %.

b) S vykonaním prijímacej skúšky

Na štúdium v jednotlivých triedach budú prijatí uchádzači zoradení na základe počtu získaných bodov v súlade s odsúhlaseným počtom žiakov v príslušnom odbore.

Body budú pridelené za:

 • výsledky prijímacej skúšky
  • súčet dosiahnutých bodov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (50+50) v triedach s vyučovacím jazykom slovenským
  • súčet dosiahnutých bodov z maďarského jazyka a literatúry, matematiky a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (50+50+50) v triedach s vyučovacím jazykom maďarským
 • testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ
  • žiakom budú pridelené body z celoslovenského testovania vo výške polovičnej hodnoty  percentuálnej  úspešnosti  žiaka dosiahnutej v predmetoch (100% - 50 bodov)
  • slovenský jazyk a literatúra a matematika v triedach s vyučovacím jazykom slovenským (50+50)
  • maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a matematika v triedach s vyučovacím jazykom maďarským (50+50+50)
 • študijné výsledky na konci 8. ročníka ZŠ a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ
  • priemer sa vypočíta ako aritmetický priemer z koncoročných známok 8. ročníka a zo známok 1. polroka 9. ročníka z predmetov: vyučovací jazyk, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia a pre žiakov s vyučovacím jazykom maďarským aj slovenský jazyk a slovenská literatúra. Žiak môže za výsledky zo ZŠ získať maximálne 100 bodov za priemer 1,00. Pri každom zhoršení priemeru o 0,1 sa odčítajú 2 body.

Ak bol žiak na konci 8. ročníka za obdobie dištančného vzdelávania hodnotený slovným hodnotením, do priemeru pri prijímacích skúškach na SŠ sa započítajú jeho známky za 1. polrok spomínaného ročníka.

Žiakom, ktorí dosiahli v predmetových olympiádach a súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania v 7., 8. a 9. ročníku pozoruhodné výsledky, sa pripočítajú body len za najlepší dosiahnutý výsledok na základe tabuľky:

Celoslovenské/medzinárodné kolo Krajské kolo Okresné kolo
1. miesto 35 bodov 1. miesto 25 bodov 1. miesto 15 bodov
2. miesto 30 bodov 2. miesto 20 bodov 2. miesto 10 bodov
3. miesto 25 bodov 3. miesto 15 bodov 3. miesto 7 bodov
úspešný riešiteľ
predm. olympiád
15 bodov úspešný
riešiteľ PO
10 bodov úspešný
riešiteľ PO
5 bodov

Na základe najlepšieho preukázaného výsledku zo športových súťaží v 7., 8. a 9. ročníku sa žiakom započíta polovičná hodnota z bodov uvedených v tabuľke.

V prípade rovnosti bodov uprednostníme uchádzača so ZPS, ktorý má lekárske odporúčanie na štúdium daného odboru.

Pri rovnosti výsledného súčtu bodov bude o poradí rozhodovať lepší výsledok dosiahnutý na prijímacej skúške z matematiky.

Poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnené na internetovej stránke (www.spskn.sk ) dňa 19. mája 2023. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nebudú zverejnené mená žiakov, ale iba číselné kódy, ktoré im budú vopred pridelené a uchádzačom budú bezodkladne odoslané rozhodnutia o ich prijatí,  resp. neprijatí na štúdium.

 1. Ďalšie informácie

Zákonný zástupca žiaka, ktorý má špecifické vývinové poruchy učenia a jeho výkon na prijímacej skúške si vyžaduje kompenzačnú úpravu, môže písomne požiadať riaditeľa školy o úpravu a čas prijímacej skúšky v zmysle odporúčaní príslušnej CPPPaP. Konkrétny druh zdravotného znevýhodnenia musí byť však uvedený aj v prihláške na štúdium na SŠ.

 1. Neúčasť na prijímacích skúškach

Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach z vážnych dôvodov (napr. choroba – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni) treba ospravedlniť na riaditeľstve školy najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8.00 hod.

« Júl 2024 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Kontaktné Informácie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno

Petőfiho 2, Komárno 945 50

Tel.: +421 35 7731 439

Fax: +421 35 7731 493

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

www.spskn.sk

facebook.com/spskn.komarno

Prihlásenie